Dyr i sirkus

sirkuselefant

Miljøpartiet De Grønne mener sirkus ikke kan leve opp til retningslinjer for fremvisning av dyr i Norge, og fremmer derfor et privat forslag som det er beskrevet nedenfor i to punkter:

1) Tromsø kommune leier ikke ut tomter eller bygg til aktører som benytter eksotiske eller ville dyr i sine forestillinger.
2) Tromsø kommunes utarbeider etiske retningslinjer for reglene rundt utleie av kommunens eiendom.

Bakgrunnen for dette forslaget

Stadig flere land blir bevisst sirkusdyrenes lidelser og innfører forbud og restriksjoner ved bruk av dyr i sirkus og underholdning. 

Ulike forbud kommer i Storbritannia og Sverige, og er på plass i land som Østerrike, Hellas, Bolivia, Peru og Bosnia Herzegovina. Andre land vurderer et forbud.

I Norge ble forbud mot elefanter som skulle innføres fra 2015, stoppet av landbruksdepartementet ved tidligere landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.

Stoppet uten faglig begrunnelse

Forbudet ble stoppet uten faglig begrunnelse på tross av råd fra elefanteksperter, veterinærer, vitenskapskomiteen, mattilsynet og dyrevernsorganisasjonerDet er en rekke dyrevelferdsproblemer med å holde elefanter i sirkus, og et forbud mot bruk av eksotiske og ville dyr, herunder elefant, er et dyrevelferdstiltak som også Norge bør innføre.

I stedet for et forbud foreslo LMD en forskrift for bruk av elefanter. I forskriftsutkastet heter det seg bl.a. (§10) at: «Dyrene skal trenes på en måte som ikke stresser, skremmer eller skader dem eller påfører dem andre former for unødige påkjenninger og belastninger.» 

Det er vanlig rutine å trene elefanter ved bruk av bl.a. elefantkrok – et redskap som påfører dyrene stor smerte. Dette er ikke forenelig med norsk lov. Ettersom mye av treningen skjer i andre land har norske myndigheter ikke kontroll over dette. Bruk av elefantkrok er imidlertid også påvist brukt av sirkus i Norge, via bl.a. NOAH – for dyrs rettigheter.

Videre står det bl.a. (§§ 9 og 11):

Dyrene skal fremvises på en måte som ikke stresser, skremmer eller skader dem eller påfører dem andre former for unødige påkjenninger og belastninger og at dyrene skal ha muligheter for fri bevegelse, mosjon og utøvelse av naturlig atferd ut fra artens og individets behov.

Hvordan dette kan ivaretas med over 100 reisedøgn i året, oppvisninger i et miljø som ikke er dyrets naturlige og ofte uten selskap fra artsfrender, kan vi vanskelig forstå.

Mattilsynet’ konklusjon

Dette er trolig årsaken til at Mattilsynet har kommet til følgende konklusjon: 

«Mattilsynet er fortsatt av den oppfatning at det ikke er mulig å lage et regelverk som sikrer god velferd for asiatiske elefanter innenfor rammebetingelsene omreisende sirkus har i Norge. Høringsrunden har styrket denne oppfatningen. Vi gjentar derfor vår anbefaling om ikke å tillate asiatisk elefant i sirkus.»

På tross av anbefalinger fra Mattilsynet og en opinion som tydelig er mot bruken av elefanter i sirkus, har vi i dag en situasjon der bruken av slike dyr fremdeles er tillatt.

Miljøpartiet De Grønne ser nå at den eneste måten å endre dette på er å jobbe lokalt.
Vi ønsker at Tromsø kommune tar klar avstand til misbruk av dyr i sirkus og andre steder ved ikke å leie ut eiendommer eller bygg til aktører som ikke har tilfredsstillende dyrevelferd.
 

Mer informasjon

– NOAH: Sirkusdyr – ufrivillige artister

– Dyrebeskyttelsen: Dyr brukt som underholdning
– Miljøpartiet De Grønne: Politikk – Dyrevern
– Miljøpartiet De Grønne: Best på miljø og dyrevern 

 

Media om saken

– 3.3.2014 Nordlys (Nettartikkel): Vil forby dette i Tromsø