Evig eies kun det tapte.

Leserinnlegg av Brynmor Evans, 1. kandidat Miljøpartiet De Grønne Tromsø

Jens Ingvald Olsen fra partiet Rødt svarer i Tromsø-avisene den siste uken med innlegget ”Når utgangspunktet er som galest”. Med fjerde akt fra Peer Gynt, hvor sitatet slutter med ” blir tidt resultatet orginalest”, viser i det minste at han har sans for Ibsen.

Mitt innlegg ”Rød hestehandel på Prostneset” tok utgangspunkt i at Olsen ikke tok til følge innsigelsene fra motstanderne av denne massive utbyggingen. Det gjelder spesielt fra de to størst profesjonelle brukerne av terminalen, Hurtigruten og Hurtigbåtene, som ikke ønsker den planlagte løsningen. Videre bryter utbyggingen med sentrumsplan og kulturplanen til kommunen. Ei heller Riksantikvarer sitt innspill, som påpeker den nasjonale verdien området fra Domkirken til Prostneset innehar, var nevneverdig bra nok for partiet Rødt.

Det at Rødt snur/endrer sitt syn i en slik viktig sak for byens befolkning fikk meg til å spørre om han hadde inngått en hestehandel. Dette ble avkreftet i motinnlegg og jeg ble beskyldt for å ha manglende innsikt, fordi jeg var freidig nok å sette spørsmål med partiet Rødt sitt krumspring i denne saken. I motinnlegget inviterte han meg til en saklig debatt om saken.

Hos de blinde er den enøyde konge

Usakelig gjør han et stunt av at jeg ikke har sittet ringside i byutviklingskomiteen som har behandlet reguleringsplanen om Prostneset. Han mener dette er underordnet, men slår fast at det svekker ”en smule de bombastiske påstandene” jeg kommer med. For min egen del finns det andre måter å holde seg informert på. Internett og en telefon med aktørene gir de fleste den informasjonen de trenger.

Olsen fra partiet Rødt kommer med påstander angående Høyre og Krf som ikke stemmer med vikeligheten. Følgende sitat fra Olsen ble avkreftet i komiteen og senere overfor meg:
”I debatten i komitémøtet kom det i flere innlegg fram at det i stor grad var at det var fordi Tromsø Havn KF var initiativtaker til reguleringsplanen som var den egentlige årsaken til motviljen mot det foreliggende reguleringsplanforslaget”.
Det at den avkreftet påstanden brukes som om den er sann viser at han enten mener at hans politiske motstandere lyver. Eller så følger ikke Jens Ingvald Olsen med på de møtene han får godtgjørelse for.

Olsen fra partiet Rødt sier også at Riksantikvaren tar feil i at de kulturhistoriske verdiene på Prostneset ikke blir ivaretatt i reguleringsplanen, og han begrunner dette med at Fylkeskommunen valgte ikke å fremme innsigelse. Olsen har da øyensynlig ikke fått med seg at fylkeskonservatoren hadde skrevet en innstilling som på faglig grunnlag konkluderte med at det måtte reises innsigelse mot reguleringsplanen. Denne innstillingen vedtok så Fylkesrådet å sette til side. At Olsen med sin lange politiske erfaring tilsynelatende er ute av stand til å skille det faglige og det politiske nivået, er oppsiktsvekkende.

Synd

Jeg synes også det er synd at Olsen ikke forstår at Riksantikvaren er en saklig aktør med saklige argumenter i samfunnsdebatten, selv om han ikke liker innsigelsene derfra politisk.

I partiet Rødt sitt arbeidsprogram for 2010-2012 under kapittel 32 ”Kultur, kulturarv og medier” sier Olsen sitt eget parti at man skal ”Ta vare på og lære av fortida”, og sitat:

Rødt mener det er viktig å bevare og formidle kunnskap om vår felles kulturarv og kulturminner, enten de finnes som anlegg og bygninger i by og land, som kulturlandskap eller som gjenstander i arkiver og museer. Denne arven er vår felles eiendom. Rødt arbeider derfor for økt statlig satsing på kartlegging og vedlikehold av kulturminner, samt at kunnskapen om disse må gjøres bedre tilgjengelig for folk flest”.

Jeg leser Rødt sitt politiske ståsted dit hen at Olsen burde være imot utbygging på Prostneset. Om Olsen leser sitt eget arbeidsprogram på en annen måte synes jeg han kan klargjøre dette ovenfor befolkningen i Tromsø.

Leserinnlegget er publisert i papirutgaven i Nordlys 24. juni 2011.