Høringsuttalelse – Oppdrettsanlegg ved Ullsnes

Bilde fra Norsk Havbrukssenter

Søknad om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan

Miljøpartiet De Grønne Tromsø har vedtatt å uttale seg om dispensasjonssøknaden siden store deler av Ullsfjorden forvaltes av Tromsø kommune og miljøet i Ullsfjord anses av felles interesse.

Høringsuttalelsen er tredelt

  1. Kommentarer om mangler og påstander i søknaden
  2. Kommentarer som tar utgangspunkt i Naturmangfoldloven
  3. Generelle betraktninger

Høringsuttalelsen ble sendt til Lyngen Kommune 20. mai og hele uttalelsen kan leses her som pdf:
Høringsuttalelse – Oppdrettsanlegg ved Ullsnes