Vil ha gratis buss til Kvaløya

Sandnessundbrua

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapasiteten på Sandøysundbrua er i dag ikke stor nok til å ta unna rushtidstrafikken, og forslag om en ekstra samferdselsåre inn til byen har for lengst blitt lansert. Statens veivesen har stilt krav som gjør at det per dags dato ikke kan bygges flere boliger i de bynære områdene på Kvaløya før en ny samferdselsløsning foreligger. Planene det jobbes med er som kjent en tunnelløsning fra Kvaløya til Tromsøya.

Før man vender sitt tunnelsyn mot disse planene er det verdt på minne om at man faktisk er pålagt av lovverket å vurdere alternativer til en kapasitetsøkning i veinettet. MDG Tromsø vil derfor bidra til å fremme et alternativt forslag til tunnel. Forslaget vi ønsker vurdert er gratis buss i rushtiden til befolkningen på Kvaløya. Et forslag som er mer miljøvennlig og koster skattebetalerne mindre.

Den åpenbart mest nærliggende måten å tenke samferdsel på er å bygge ut i takt med veksten i biltrafikken. Jo flere biler jo mer omfattende veisystem.

Spørsmålet er om vi kan fortsette å tenke slik, eller om vi må innstille oss, jo før jo heller, på å tenke og handle annerledes i fremtiden.

I klimaforliket som omfatter alle partier bortsett fra Fremskrittspartiet er det fastslått at halvparten av all persontrafikk skal over på kollektiv transport innen 2020. Tromsø kommune har selv forplikta seg til å kutte sine co2 utslipp med 20 prosent innen 2020 og 50 prosent innen 2050.

I denne situasjonen, med disse klare målene, er det rett og slett ikke i overenstemmelse med simpel matematikk å legge opp til den personbiltrafikkøkningen som tunnelalternativene forutsetter og forventer. (Vi minner om at året etter åpningen av Tromsøsundtunnelen økte biltrafikken med 14 prosent og busstrafikken gikk ned med 8 prosent).

Vi i MDG Tromsø også ønsker å fremme dette forslaget fordi vi har en positiv visjon om en by med et omfattende kollektivtilbud, lav personbiltrafikk, svært gode vilkår for gående og syklende og lite (lokal) forurensning. Dette er en fremtid som de fleste større byer i den vestlige verden har innsett må komme.

Skal Tromsø nekte seg en slik fremtid ved å igjen forfølge veksten i biltrafikken med et større og mer omfattende veisystem, eller skal vi vise at vi er villige til å forandre vår livsstil og at vi tar miljøproblemene på alvor ved for en gang skyld å prøve en annen løsning?

Vi må ikke glemme at en tunnelløsning ikke først og fremst skal bøte på problemene som finnes i dag, men at den skal gjøre det mulig for Tromsø som by å ekspandere uten alt for store trafikale problemer. Dette er derfor en løsning for fremtiden og de fleste av oss bør nå ha innsett at fremtidig ekspansjon generelt må skje med en langt mindre miljøbelastning enn det det som har vært gjort tidligere.

Et overslag på prisen for tunnelforbindelse ligger i størrelsesorden 1,1 til 1,4 mrd. (Statens vegvesen 2010-tall). Bare renteutgiftene på selve tunnelforbindelsen beløper seg til et sted mellom 33 og 43 millioner kroner ved 3 prosent rente. I tillegg kommer vedlikehold og drift av veisystemet.

MDG´s alternative forslag foreslår som antydet å gi et gratis busstilbud i rushtiden til alle med bostedsadresse innenfor den sonen som i dag har blitt pålagt byggerestriksjoner av Statens veivesen. Vi vil foreløpig fremme dette som en prøveordning på 5 år.

Et foreløpig og grovt overslag gjort av Troms Fylkestrafikk viser at en slik ordning vil koste i størrelsesorden 25-30 millioner pr. år. Et beløp som altså er mindre enn bare renteutgiftene knytta til det å bygge selve tunnelforbindelsen. For at denne ordningen ikke skal bli urettferdig for resten av befolkningen i Tromsø foreslår vi at det innføres en rushtidsavgift på ca. 10,- som skal gå uavkortet til finansiering av gratisordningen. Dette vil gjøre en slik rushtidsavgift ekstra meningsfull og det vil gi folk en berettiget følelse av at pengene de putter inn kan komme tilbake hvis de tar de rette valgene. (Vi minner om at Frp har akseptert bompengeavgift til tunnelforbindelse). Vi har regnet ut at en slik rushtidsavgift vil gi i størrelsesorden 20 millioner kroner i året.

I tillegg finnes det en «Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene» som vil kunne anvendes i denne sammenhengen. Vi har fått bekreftet fra samferdselsdepartementet at forslaget om gratis buss vil kunne falle inn under stønadsberettigelse fra denne ordningen med klar margin.

I tillegg til selve ordningen vil vi foreslå at det planlegges bygget en kollektivtrase langs RV 862 frem til Eidkjosen i tillegg til de traseene som er planlagt og stipulert i boligområdene i overkant av riksveien slik Statens Vegvesen har foreslått i Beregningsresultater KVU-Tromsø (2010, s. 18). Vi vil også foreslå at ferdsel med elbil unntas fra rushtidsavgift og at disse i tillegg til taxier kan bruke et eventuelt kollektivfelt.

Det er flere detaljer i dette forslaget som vi tror vil være heldige, men som vi ikke kan gå inn på her. Vi vil igjen minne om at planleggingsmyndigheter er pålagt å vurdere alternativer til kapasitetsøkning i veinettet før et slikt forslag til vedtak kan legges frem. Vi vil derfor ikke bare oppfordre Transportnett Tromsø til å ta dette forslaget på alvor, men kreve med loven i hånd at de vurderer dette eller et tilsvarende forslag seriøst i sitt videre arbeid med Kvaløyaforbindelsen.

Kronikk i Nordlys 12.september 2014 av Svein Anders Noer Lie, Styremedlem MDG Tromsø og Brynmor Evans, kommunestyrerepresentant, MDG Tromsø

Foto: Guttorm Raknes